thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Ngày 27/03/2020 15:16:29

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ, XUÂN TRƯỜNG


Số: 07 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xuân Trường, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết của UBND xã Xuân Trường


Thực hiện Công văn số 388/UBND - VP ngày 18/3/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; UBND xã Xuân Trường tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Xuân Trường, cụ thể như sau:

1. Cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính có thời gian giải quyết dưới 15 ngày;

2. Cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết đối với 2 thủ tục hành chính có thời gian giải quyết trên 15 ngày;

3. Thời điểm thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 5 thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 25/3/2020.

4. Thông tin chi tiết về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được mô tả trong Bảng tổng hợp danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết (có Biểu đính kèm theo).

Tổ chức, cá nhân có thể truy cập trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Xuân Trường ( Trang web: Xuantruong.thoxuan.thanhhoa.gov.vn) để biết thêm thông tin chi tiết.

UBND xã Xuân Trường thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị biết để thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND - UBND huyện (B/c)

- Phòng Nội vụ (B/c)

- Các phòng, ngành liên quan;

- Chủ tịch, PCT UBND xã Xuân Trường;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Lưu VP.

Lê Văn Định

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND xã Xuân Trường.)

TT

Lĩnh vực - Tên TTHC

Thời gian giải quyết theo quy định (… ngày làm việc)

Thời gian dự kiến giảm còn (ngày)

Tỷ lệ thời gian giảm (%)

Hộ tịch

1

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch

03

02

02 (66.7%)

2

Thủ tục đăng ký lại khai sinh cho người không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05

02

02 (40%)

3

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

05

02

02( 40%)

4

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05

02

02(40%)

5

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03

02

02(66.7%)

Tổng số: 5 TTHC

thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Đăng lúc: 27/03/2020 15:16:29 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ, XUÂN TRƯỜNG


Số: 07 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xuân Trường, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết của UBND xã Xuân Trường


Thực hiện Công văn số 388/UBND - VP ngày 18/3/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; UBND xã Xuân Trường tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Xuân Trường, cụ thể như sau:

1. Cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính có thời gian giải quyết dưới 15 ngày;

2. Cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết đối với 2 thủ tục hành chính có thời gian giải quyết trên 15 ngày;

3. Thời điểm thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 5 thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 25/3/2020.

4. Thông tin chi tiết về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được mô tả trong Bảng tổng hợp danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết (có Biểu đính kèm theo).

Tổ chức, cá nhân có thể truy cập trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Xuân Trường ( Trang web: Xuantruong.thoxuan.thanhhoa.gov.vn) để biết thêm thông tin chi tiết.

UBND xã Xuân Trường thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị biết để thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND - UBND huyện (B/c)

- Phòng Nội vụ (B/c)

- Các phòng, ngành liên quan;

- Chủ tịch, PCT UBND xã Xuân Trường;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Lưu VP.

Lê Văn Định

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND xã Xuân Trường.)

TT

Lĩnh vực - Tên TTHC

Thời gian giải quyết theo quy định (… ngày làm việc)

Thời gian dự kiến giảm còn (ngày)

Tỷ lệ thời gian giảm (%)

Hộ tịch

1

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch

03

02

02 (66.7%)

2

Thủ tục đăng ký lại khai sinh cho người không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05

02

02 (40%)

3

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

05

02

02( 40%)

4

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05

02

02(40%)

5

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03

02

02(66.7%)

Tổng số: 5 TTHC